Polityka prywatności
Podstawowe informacje
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zbych-Bus Zbigniew Synak. Z siedzibą przy ul.Szablewo 2,83-425 Dziemiany („Administrator”).
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
Przygotowaniem i wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
Realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
Zabezpieczeniem i dochodzeniem przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń w związku z umową zawartą z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
Przysługuje Pani/Panu prawo wyrażenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych dla celu zabezpieczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą przez Panią/Pana umowy z Administratorem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego) oraz konieczny do zabezpieczenia dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu oraz przeniesienia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy z Administratorem.